De organisatie van ons onderwijsteam

OTNoord N logostempel 300 dpi

It Leech is een onderdeel van één van de vijf onderwijsteams binnen stichting Gearhing. It Leech maakt samen met 10 andere scholen uit Baard, Boazum, Easterwierrum, Itens, Mantgum, Weidum, Winsum, Witmarsum, Wiuwert en Wommels deel uit van onderwijsteam Noord.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen wisselen ervaringen uit.

Binnen het onderwijsteam werken verschillende medewerkers, namelijk:

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht is de leerkracht die bij uw kind voor de groep staat. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over uw kind en de school. Hij of zij kent uw kind en de situatie het beste. Lesgeven is de belangrijkste taak van de groepsleerkracht. Daar hoort ook het voorbereidend werk en de nazorg bij. De leerkracht zorgt voor een goede sfeer in de klas en zorgt ervoor dat uw kind in een veilige, leerzame en plezierige omgeving kan leren.

De locatiecoördinator
Hebt u vragen van algemene aard, dan is op iedere school een locatiecoördinator aanwezig. De locatiecoördinator draagt samen met het team zorg voor de dagelijkse organisatie op de school en is aanspreekpunt voor ouders in groepsoverstijgende aangelegenheden. Bij ons op school is dat Tineke Steegstra.
tineke.steegstra@gearhing.net

De intern begeleider
De intern begeleider is een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen. Mocht het zo zijn dat er specifieke hulp geboden wordt aan uw kind, dan is de intern begeleider erbij betrokken. Zij coördineert de zorg rondom uw kind. Bij ons op school is dat Tineke Steegstra.
tineke.steegstra@gearhing.net

De directeur
De leiding van het onderwijsteam is in handen van de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij of zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. De directeur is eindverantwoordelijk voor de scholen en legt hiervoor verantwoording af aan ouders en college van bestuur. Bij ons op school is dat Arnold Oosterdijk.
arnold.oosterdijk@gearhing.net

De manager bedrijfsvoering
De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de schoolbegroting van het onderwijsteam (exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle beheersmatige zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO zaken. De taken zijn verdeeld.
annamarie.hiemstra@gearhing.net personeel, ria.jongstra@gearhing.net financiën en thijs.van.der.veen@gearhing.net gebouwenbeheer.

De administratief medewerker
Voor het gehele onderwijsteam is een administratief medewerkster werkzaam. Zij handelt facturen af en regelt bestellingen. Daarnaast ondersteunt ze de leerkrachten door het verrichten van administratieve handelingen. Dat is bij ons op school Sandra Menks.
sandra.menks@gearhing.net 

Stagiaires
Alle scholen, afhankelijk van de grootte, begeleiden jaarlijks één of meerdere stagiaires van de PABO. De begeleiding wordt door de betreffende groepsleerkrachten verzorgd. Soms zijn er LIO-ers (leraar in opleiding) op school. Dit zijn vierdejaars PABO-studenten die gedurende een langere periode zelfstandig voor de klas staan, onder supervisie van een groepsleerkracht. Daarnaast lopen er regelmatig stagiaires van andere opleidingen stage op school.